نمونه سوال فیزیک

نمونه سوالات فصل پنجم فیزیک 1(عدسی ها)

1

باریکه نوری از زیر آب با زاویه تابش 39 درجه به سطح آب می تابد و با 17 درجه انحراف وارد هوا می شود , زاویه شکست چقدر است؟

2

ضریب شکست یک مایع شفا ف 25/1  است. سرعت نور در مایع چقدر است؟

3

ضریب شکست آب 3/1  و ضریب شکست شیشه  5/1 است . نسبت سرعت نور در شیشه به سرعت نور در آب چقدر است؟

4

گربه ای گرسنه کنار استخری ایستاده است و با حسرت به ماهی چاق درون استخر نگاه می کند. در حا لیکه آب زلال است وماهی ازبالا دیده میشود , ماهی از گربه دور می شود.        

 در فاصله ای معین , ماهی از نظر گربه ناپدید میشود. نشان دهید که علت این رویداد بازتاب کلی نور است.

5

نورهایی به رنگهای زیر وارد آب می شوند   کدامیک  با  سرعت  بیشتری در

 آب منتشرمی شوند ؟         الف) زرد              ب) سبز          

     ج) آبی                    د) بنفش

6

کدامیک از پدیده های زیر در اثر شکست نور رخ می دهند؟

الف) تشکیل سایه و نیمسایه                      ب) دیده شدن اجسام در روشنایی

ج) تشکیل تصویر در آینه ها                        د) پاشیدگی نورسفید  در منشور

7

در مقابل یک عدسی همگرا جسمی را از نقطه 2f   تا نقطه  f   جابجا می کنیم . تصویر از کدام نوع است و بین چه محلهایی جابجا می شود؟

8

فاصله کانونی عدسی همگرایی 10 cm  است. شمعی به طول 20 cm  را در فاصله 50 سانتیمتری عدسی قرار می دهیم الف) نوع تصویر و فاصله آن از عدسی

ب) فاصله تصویر تا شمع                    ج) طول تصویر؟     

9

جسمی به  طول 20 cm    در فاصله 30 سانیمتری از یک عدسی قرار دارد. و تصویری مستقیم به طول cm  10  تشکیل شده است.الف) نوع عدسی

ب) فاصله تصویر تا عدسی          ج) فاصله کانونی عدسی          د)همگرایی عدسی

ه) توان عدسی

10

ذره بینی به فاصله کانونی 6 cm  را در فاصله  چند  سا نتیمتری  از نوشته های یک روزنامه نگاه داریم تا نوشته ها به بزرگی 3 برابر دیده شوند؟

11

درهریک ازحا لتهای زیرزاویه حد رابه دست آورید (5/1=nشیشه و ۳/1=nآب)

الف) پرتو نور از آب وارد شیشه شود

ب) پرتو نور از آب وارد هوا شود.

12

جسمی به طول 5 cm  در فاصله 100 سانتیمتری یک عدسی واگرا قرار دارد . در صورتی که طول تصویر در این عدسی 1 cm باشد فاصله کانونی عدسی و توان عدسی را بدست آورید.

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 21:28  توسط م. عباسی  |